OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA

 • Vstup do tanečního sálu je účastníkovi kurzu bez přítomnosti lektora přísně zakázán.
 • V prostorách studia Pole Story platí zákaz používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a chůze ve venkovní obuvi.
 • Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků, v případě, že není avizováno jinak. Na lekci se dochází cca 10 minut před jejím začátkem, dříve prosím na lekci nedocházejte.
 • Za odložené věci v šatně si každý účastník kurzu odpovídá samostatně. Doporučujeme proto, aby si účastník kurzu cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky atd.) bral s sebou do tanečního sálu. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu věcí z šatny.
 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku tanečního studia, je účastník kurzu povinen uhradit škodu v plné výši.
 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád tanečního studia a souhlasíte s obchodními podmínkami.

2. ZDRAVOTNÍ STAV

 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stav účastníka kurzu. V případě zdravotních potíží je nezbytné, aby účastník kurzu jakékoliv další pohybové aktivity konzultoval se svým lékařem.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví či úrazy účastníka kurzu spojené s náplní kurzů (pokud nebyly zaviněny přímou nedbalostí ze strany lektora či provozovatele). Kurzů se tak účastník kurzu účastní na vlastní odpovědnost.
 • Odesláním přihlášky stvrzujete, že si jste vědoma svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že jste plně fyzicky a psychicky způsobilá a v dobré fyzické formě, která vám dovoluje účastnit se lekcí v studiu Pole Story a že netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám bránily či vás omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastníte se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. REZERVACE

 • Lekce a kurzy se rezervují prostřednictvím rezervačního systému, který naleznete na našem webu, pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás.
 • Místo je rezervováno po sedm kalendářních dnů. V případě, že do sedmi kalendářních dnů ode dne rezervace (není-li domluven jiný termín), neobdržíme zálohu či celou platbu, rezervace propadne a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.

4. PLATBA

 • Platba kurzu:
  • kurzovné lze hradit hotově, nebo převodem na bankovní účet
  • kurzovné můžete uhradit najednou, nebo poslat zálohu 500 Kč a zbývající část doplatit na první lekci kurzu
  • splatnost zálohy/kurzovného je 7 kalendářních dnů od přihlášení
  • kurzovné musí být uhrazeno nejpozději před začátkem první lekce
  • pokud není kurzovné v této lhůta uhrazeno, vaše rezervace je zrušena
  • platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) vám přijdou e-mailem ihned po přihlášení, nebo si je můžete vygenerovat ve vašem uživatelském účtu
  • platba open class a volných hodin je možná převodem (viz instrukce v e-mailu), nebo ve studiu před konáním lekce
 • Kurzovné a open class lze hradit také dárkovými poukazy (k zakoupení ve studiu), kreditem v systému, poukázkami Sodexo, Edenred a Up.
 • Pokud je platba odeslána a lekce/kurzu se nemůžete účastnit, postupujte podle storno podmínek.
 • Kurz nelze převést na jinou osobu.
 • Pokud potřebujete doklad o provedené platbě (fakturu či potvrzení), je nutné zaplatit kurzovné celé najednou a nahlásit e-mailem nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž jste platbu provedli.

5. PERMANENTKA

 • Permanentku si můžete zakoupit v rezervačním systému (pokud je v nabídce), po rezervaci lekce se vám vstup z permanentky automaticky odečte.
 • Při zrušení rezervace méně než 5 hodin předem lekce propadá.
 • Permanentka je nepřenosná.
 • Po skončení platnosti permanentky nevyužité lekce propadají.

6. ABSENCE

 • V rámci kurzu zameškané lekce nepropadají, ale je možné si je nahradit na jiných lekcích.
 • Pokud se nemůžete lekce v rámci kurzu zúčastnit, ODHLASTE SE PROSÍM Z KONKRÉTNÍHO DATA V REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
 • Pokud lekce nebyla odhlášena včas, tj. nejpozději 5 hodin předem, náhrada propadá.
 • Zameškanou lekci si můžete nahradit pouze v případě, že máte náhradu připsanou v systému (tj. včas jste se odhlásili z lekce).
 • Zameškanou lekci z kurzu si můžete nahradit pouze na kurzech (v jakýkoliv jiný den a stupeň pokročilosti s ohledem na vaše schopnosti, tj. stejný nebo nižší level kurzu, než který právě navštěvujete) a na volných hodinách.
 • Počet náhrad v rámci kurzu není omezen.
 • Workshopy a jiné ojedinělé akce tanečního studia nahrazovat nelze, avšak po předchozí domluvě lze za sebe poslat náhradníka.
 • Nahrazování hodin je možné pouze v průběhu semestru, pro který byl kurz zakoupen. 
 • Pokud máte z nějakého opodstatněného důvodu problém s včasným vybráním náhrad, prosím kontaktujte nás.
 • Zameškané lekce lze nahrazovat pouze v době trvání kurzu.
 • Zameškané lekce z kurzu o délce 90 minut, je možné nahrazovat i na kurzech o délce 60 minut. V takovém případě se ale lekce žádným způsobem nedělí a náhrada je počítána za celou jednu 90 minutovou lekci.
 • Zameškané lekce z kurzu o délce 60 minut, je možné nahrazovat i na kurzech o délce 90 minut, ale s doplatkem 50 Kč
 • V případě, že si účastník kurzu rezervuje místo na náhradní lekci a nedostaví se, pak lekce propadne a nebude ji již možné si nahradit.
 • Dětské kurzy nelze nahrazovat. Zameškané lekce v rámci dětských kurzů propadají.

7. ZRUŠENÍ VÝUKY

 • V případě rušení kurzu, lekcí či jiné akce akce studia z důvodu zásahu vyšší moci, tedy ne ze strany studia, je uhrazená částka nevratná, budou však nabídnuty náhradní termíny konání akce nebo připsání náhrad do uživatelského účtu. Platnost náhrad bude prodloužena o dobu, kdy nemohla probíhat výuka.
 • V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v průběhu kurzu bude po domluvě zajištěna plnohodnotná náhrada v jiný den a čas.
 • V případě absence lektorky bude zajištěna adekvátní náhrada.

8. VRÁCENÍ KURZOVNÉHO A STORNO POPLATKY

 • Přihlášku na kurz lze stornovat 7 dnů před začátkem kurzu, při pozdějším stornu celá platba propadá.
 • Záloha 500 Kč je nevratná.
 • Storno přihlášky na open class je možné 5 hodin před lekcí.
 • Pokud se 3x přihlásíte na open class/kurz, neuhradíte kurzovné a neodhlásíte se, nebude vám již umožněna další rezervace bez platby předem.
 • V případě storna rezervace kurzu ze zdravotních důvodů je možné ve výjimečných případech vrátit poměrnou část kurzovného formou kreditu, ode dne nahlášení. Je nutné důvod pro vrácení kurzovného věrohodným způsobem doložit (potvrzení od lékaře).
 • Studio Pole Story má omezenou kapacitu, proto vás prosíme, buďte ohleduplní ke studiu i k ostatním účastníkům a odhlašujte se z lekcí včas.
 • Kurzovné, náhrady ani kredit nelze směnit za peníze.
 • Platba za workshopy a mimořádné akce studia je nevratná.

9. SLEVY

 • Pro uplatnění jakékoli slevy nás kontaktujte e-mailem.
 • „Více kurzů“ – Pokud si jeden účastník kurzu zakoupí dva a více kurzů naráz, bude mu odečtena sleva 10 % z ceny z levnějšího/levnějších kurzu/kurzů.
 • „Student“ – Po předložení platného studentského průkazu má účastník kurzu nárok na slevu ve výši 5 % z celkové ceny kurzu.
 • „Kamarádka“ – Pokud účastník kurzu přivedete dalšího účastníka kurzu, bude mu poskytnuta jednorázová sleva ve výši 10 % na jeho vlastní kurz. Slevu „Kamarádka“ lze uplatnit pouze v případě, že do tanečního studia přivede účastník kurzu nového účastníka kurzu, který si rezervuje a uhradí jakýkoliv celý kurz. Sleva bude akceptována pouze v případě, že nově přivedený účastník po rezervaci kurzu nahlásí jméno klienta, na jehož doporučení přišel (e-mailem).
 • Všechny výše popsané slevy se vztahují pouze na celé kurzy. Slevu je nutné nahlásit společně s rezervací (po rezervaci napište e-mail) a nelze ji uplatňovat zpětně. 
 • Slevy lze uplatňovat pouze na kurzy. Na permanentky, workshopy, open class a jiné akce studia slevy uplatňovat nelze.
 • Slevy nelze kombinovat a sčítat.
 • Cena u dětských kurzů je konečná. Na dětské kurzy nelze uplatňovat žádné slevy.

10. ZMĚNA KURZU/NÁSTUP V PRŮBĚHU KURZU

 • V průběhu kurzu je možný přesun do jiného kurzu, pokud není zcela obsazen. Kurzy začínají v různá období, proto při změně kurzu během semestru se úměrně dopočítá doplatek za lekce/vrátí přeplatek za lekce na kredit.
 • Nástup v průběhu kurzu je možný, kurzovné se dopočítá pouze za zbývající lekce kurzu.

11. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastník kurzů a akcí pořádaných studiem Pole Story, prohlašuje svým podpisem na registračním formuláři, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli (Pole Story s.r.o.) jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (tj. do dovolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.