Obchodní podmínky

1. Provozní řád studia

 • Vstup do tanečního sálu je účastníkovi kurzu bez přítomnosti lektora přísně zakázán.
 • V prostorách studia Pole Story platí zákaz používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a chůze ve venkovní obuvi.
 • Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků, v případě, že není avizováno jinak. Na lekci se dochází cca 10 minut před jejím začátkem, dříve prosím na lekci nedocházejte. 
 • Za odložené věci v šatně si každý účastník kurzu odpovídá samostatně. Doporučujeme proto, aby si účastník kurzu cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky atd.) bral s sebou do tanečního sálu. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu věcí z šatny.
 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku tanečního studia, je účastník kurzu povinen uhradit škodu v plné výši.
 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád tanečního studia a souhlasíte s obchodními podmínkami.

2. Zdravotní stav

 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stav účastníka kurzu. V případě zdravotních potíží je nezbytné, aby účastník kurzu jakékoliv další pohybové aktivity konzultoval se svým lékařem.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví či úrazy účastníka kurzu spojené s náplní kurzů (pokud nebyly zaviněny přímou nedbalostí ze strany lektora či provozovatele). Kurzů se tak účastník kurzu účastní na vlastní odpovědnost.
 • Odesláním přihlášky stvrzujete, že si jste vědoma svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že jste plně fyzicky a psychicky způsobilá a v dobré fyzické formě, která vám dovoluje účastnit se lekcí v studiu Pole Story a že netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám bránily či vás omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastníte se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. Rezervace

 • Rezervaci je možno provést skrze rezervační systém, pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás.
 • Místo je rezervováno po sedm kalendářních dnů. V případě, že do sedmi kalendářních dnů ode dne rezervace (není-li domluven jiný termín), neobdržíme zálohu či celou platbu, rezervace propadne a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.

4. Platba

 • Platba kurzu: 
  • kurzovné lze hradit hotově, nebo převodem na bankovní účet
  • kurzovné můžete uhradit najednou, nebo poslat zálohu 500 Kč a zbývající část doplatit na první lekci kurzu
  • splatnost kurzovného, nebo zálohy, je 7 kalendářních dnů od přihlášení, pokud není kurzovné v této lhůtě uhrazeno, vaše rezervace je zrušena
  • platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) vám přijdou e-mailem ihned po přihlášení
 • Platba open class a volných hodin:
  • platba open class a volných hodin je možná převodem (viz instrukce v e-mailu), nebo ve studiu před konáním lekce
 • Kurzovné a open class lze hradit také dárkovými poukazy (k zakoupení ve studiu), kreditem v systému, poukázkami Sodexo, Edenred a Up.
 • Pokud je platba odeslána a lekce/kurzu se nemůžete účastnit, postupujte podle storno podmínek.
 • Kurz nelze převést na jinou osobu.
 • Pokud potřebujete doklad o provedené platbě (fakturu), je nutné zaplatit kurzovné celé najednou a nahlásit e-mailem nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž jste platbu provedli.

5. Permanentka

 • Pro využití lekce na permanentku je vždy nutná rezervace předem.
 • Při zrušení rezervace méně než 5 hodin předem lekce propadá.
 • Permanentka je nepřenosná.
 • Po skončení platnosti permanentky nevyužité lekce propadají.

6. Absence

 • V rámci kurzu zameškané lekce nepropadají, ale je možné si je nahradit na jiných lekcích.
 • Pokud se nemůžete lekce v rámci kurzu zúčastnit, ODHLASTE SE PROSÍM Z KONKRÉTNÍHO DATA V REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
 • Pokud lekce nebyla odhlášena včas, tj. nejpozději 5 hodin předem, náhrada propadá.
 • Zameškanou lekci si můžete nahradit na kurzech (v jakýkoliv jiný den a stupeň pokročilosti s ohledem na vaše schopnosti, tj. stejný nebo nižší level kurzu, než který právě navštěvujete) a na volných hodinách.
 • Počet náhrad v rámci kurzu není omezen.
 • Workshopy a jiné ojedinělé akce tanečního studia nahrazovat nelze, avšak po předchozí domluvě lze za sebe poslat náhradníka.
 • Nahrazování hodin je možné pouze v průběhu semestru, pro který byl kurz zakoupen. 
 • Pokud máte z nějakého opodstatněného důvodu problém s včasným vybráním náhrad, prosím kontaktujte nás.
 • Zameškané lekce z kurzu o délce 90 minut, je možné nahrazovat i na kurzech o délce 60 minut. V takovém případě se ale lekce žádným způsobem nedělí a náhrada je počítána za celou jednu 90 minutovou lekci.
 • Zameškané lekce z kurzu o délce 60 minut, je možné nahrazovat i na kurzech o délce 90 minut, ale s doplatkem 50 Kč
 • V případě, že si účastník kurzu rezervuje místo na náhradní lekci a nedostaví se, pak lekce propadne a nebude ji již možné si nahradit.
 • Dětské kurzy nelze nahrazovat. Zameškané lekce v rámci dětských kurzů propadají.

7. Zrušení výuky

 • V případě rušení kurzu, lekcí či jiné akce akce studia z důvodu zásahu vyšší moci, tedy ne ze strany studia, je uhrazená částka nevratná, budou však nabídnuty náhradní termíny konání akce nebo připsání náhrad do uživatelského účtu.
 • V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v průběhu kurzu bude po domluvě zajištěna plnohodnotná náhrada v jiný den a čas.
 • V případě absence lektorky bude zajištěna adekvátní náhrada.

8. Vrácení kurzovného a storno poplatky

 • Přihlášku na kurz lze stornovat 7 dnů před začátkem kurzu, při pozdějším stornu celá platba propadá.
 • Záloha 500 Kč je nevratná.
 • Storno podmínky pro rezervace
 • Storno přihlášky na open class je možné 5 hodin před lekcí.
 • Pokud se 3x přihlásíte na open class/kurz, neuhradíte kurzovné a neodhlásíte se, nebude vám již umožněna další rezervace bez platby předem.
 • V případě storna rezervace kurzu ze zdravotních důvodů je možné ve výjimečných případech vrátit poměrnou část kurzovného formou kreditu, ode dne nahlášení. Je nutné důvod pro vrácení kurzovného věrohodným způsobem doložit.
 • Pokud si účastník za sebe zajistí náhradníka, na kterého bude konkrétní kurzovné převedeno, nebude mu storno poplatek účtován.
 • Studio Pole Story má omezenou kapacitu, proto vás prosíme, buďte ohleduplní ke studiu i k ostatním účastníkům a odhlašujte se z lekcí včas.
 • Platba za workshopy a mimořádné akce studia je nevratná.
 • Platnost kreditu je jeden rok od jeho nabití.

9. Slevy

 • „Více kurzů“ – Pokud si účastník kurzu zakoupí dva a více kurzů, bude mu při úhradě druhého a každého dalšího kurzu odečtena sleva 10 % z ceny každého dalšího kurzu.
 • „Student“ – Po předložení platného studentského průkazu má účastník kurzu nárok na slevu na vybraný kurz a to ve výši 5 % z celkové ceny kurzu.
 • „Kamarádka“ – Pokud účastník kurzu přivedete dalšího účastníka kurzu, bude mu poskytnuta sleva ve výši 10 % sleva na jeho vlastní kurz. Slevu „Kamarádka“ lze uplatnit pouze v případě, že do tanečního studia přivede účastník kurzu nového účastníka kurzu, který si zakoupí jakýkoliv celý kurz. Sleva bude akceptována pouze v případě, že nově přivedený účastník kurzu společně s přihláškou uvede jméno účastníka kurzu, na jehož doporučení přišel. Pokud onen doporučující účastník kurzu nebude uveden spolu s přihláškou nového účastníka kurzu, nelze tuto slevu uplatnit. 
 • Všechny výše popsané slevy se vztahují pouze na kurzy. Slevu je nutné nahlásit společně s rezervací a nelze ji uplatňovat zpětně. Slevy nelze kombinovat a sčítat s výjimkou slevy „Kamarádka”
 • Cena u dětských kurzů je konečná. Na dětské kurzy nelze uplatňovat žádné slevy.

10. Změna kurzu/nástup v průběhu kurzu

 • V průběhu kurzu je možný přesun do jiného kurzu, pokud není zcela obsazen. Kurzy začínají v různá období, proto při změně kurzu během semestru se úměrně dopočítá doplatek za lekce/vrátí přeplatek za lekce na kredit.
 • Nástup v průběhu kurzu je možný, kurzovné se dopočítá pouze za zbývající lekce kurzu.

11. Poskytnutí osobních údajů 

 • Účastník kurzů a akcí pořádaných studiem Pole Story, prohlašuje svým podpisem na registračním formuláři, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli (Pole Story s.r.o.) jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (tj. do dovolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.
Pole Story Studio Messenger