Obchodní podmínky

1. Provozní řád studia

 • Vstup do tanečního sálu je účastníkovi kurzu bez přítomnosti lektora přísně zakázán.
 • Za odložené věci v šatně, si každý účastník kurzu odpovídá samostatně. Doporučujeme proto, aby si účastník kurzu cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky atd.) bral s sebou do tanečního sálu. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu věcí z šatny.
 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku tanečního studia, je účastník kurzu povinen uhradit škodu v plné výši.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stav účastníka kurzu. V případě zjevných zdravotních potíží je nezbytné, aby účastník kurzu jakékoliv další pohybové aktivity konzultoval se svým lékařem.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví či úrazy účastníka kurzu spojené s náplní kurzů (pokud nebyly zaviněny přímou nedbalostí ze strany lektora či provozovatele). Kurzů se tak účastník kurzu účastní na vlastní odpovědnost.
 • V prostorách tanečního studia je přísně zakázáno chodit ve venkovní obuvi.
 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád tanečního studia.

2. Kurz

 • Kurzy probíhají dle aktuálního rozvrhu. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a v období mezi 24. prosincem a 1. lednem.
 • Studio je otevřeno cca 10 min před začátkem lekce, dříve na lekce prosím nedocházejte.

2.1. Rezervace

 • Rezervaci je možno provést osobně, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím Facebooku.
 • Místo je rezervováno po sedm kalendářních dnů. V případě, že do sedmi kalendářních dnů ode dne rezervace (není-li domluven jiný termín), neobdržíme zálohu či celou platbu, rezervace propadne a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.

2.2. Platba

 • Kurzovné (kurzy i workshopy) je možné hradit převodem na účet nebo v hotovosti v tanečním studiu. Úhrada je možná několika způsoby:
  • Kurzovné uhradit celé do sedmi kalendářních dnů ode dne podání přihlášky.
  • Po domluvě uhradit zálohu ve výši 50 % z ceny kurzovného do sedmi kalendářních dnů ode dne podání přihlášky. Doplatek kurzovného je splatný sedm kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud doplatek v této lhůtě nebude uhrazen, záloha bude účtována jako storno poplatek a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.
  • Ve výjimečných případech lze dohodnout splátkový kalendář.
 • V souvislosti s možnými komplikacemi v případě bezhotovostní platby prosíme klienty, aby nás o jejím provedení informovali.
 • Kurz nelze převést na jinou osobu.

3. Permanentka

 • Pro využití lekce na permanentku je vždy nutná rezervace předem.
 • Při zrušení rezervace méně než 24 hodin předem lekce propadá.
 • Permanentka je nepřenosná.
 • Po skončení platnosti permanentky nevyužité lekce propadají.

4. Absence

 • V rámci kurzu zameškané lekce nepropadají, ale je možné si je nahradit (s výjimkou lekcí Health dance, které nahrazovat nelze). Workshopy a jiné ojedinělé akce tanečního studia nahrazovat nelze, avšak po předchozí domluvě lze za sebe poslat náhradníka.
 • Zameškané lekce lze nahradit vždy po předchozí domluvě a to v jakýkoliv jiný den i stupeň pokročilosti (avšak s ohledem na schopnosti účastníka kurzu, aby nedošlo k velkému narušení výuky – například je nežádoucí, aby účastník kurzu L1 nahrazoval na hodinách kurzu L3 atd.).
 • Nahrazování hodin je možné pouze v průběhu semestru, pro který byl kurz zakoupen. Absence z posledních dvou týdnů semestru lze nahradit v průběhu prvních dvou týdnů následujícího semestru.
 • V případě, zakoupení celého kurzu v následujícím semestru, lze zameškané hodiny z předchozího semestru nahradit v průběhu prvních čtyř týdnů onoho následujícího semestru. Zameškané hodiny není možné odečíst z ceny kurzovného.
 • Zameškané lekce z kurzu o délce 90 minut, je možné nahrazovat i na kurzech o délce 60 minut. V takovém případě se ale lekce žádným způsobem nedělí a náhrada je počítána za celou jednu 90 minutovou lekci.
 • V případě, že si účastník kurzu rezervuje místo na náhradní lekci a nedostaví se, pak lekce propadne a nebude ji již možné si nahradit.
 • Z důvodu omezené časové i prostorové kapacity není taneční studio schopno zaručit, že každý účastník kurzu bude mít při náhradní hodině svou vlastní tyč.
 • Dětské kurzy nelze nahrazovat. Zameškané lekce v rámci dětský kurzů propadají.

5. Zrušení výuky

 • V případě zrušení kurzu, workshopy či jiné ojedinělé akce tanečního studia je obdržená částka vrácena v plné nebo v poměrné výši (částka odpovídající počtu zrušených hodin). Po domluvě je možné převést částku na jiný kurz, workshop, případně jinou ojedinělou akci.
 • V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v průběhu kurzu bude po domluvě zajištěna plnohodnotná náhrada v jiný den a čas.
 • V případě absence lektorky bude zajištěna adekvátní náhrada.

6. Vrácení kurzovného a storno poplatky

 • V případě storna rezervace kurzu více než 14 dnů před začátkem kurzu činí storno poplatek 50 % z celkové částky.
 • V případě storna rezervace kurzu méně než 14 dnů před začátkem kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové částky.
 • V případě storna rezervace kurzu či jinou ojedinělou akci tanečního studia ze zdravotních důvodů je nutné důvod pro vrácení kurzovného věrohodným způsobem doložit. Na základě potvrzení je pak vrácena celá či poměrná částka a to formou dárkového voucheru.
 • V případě storna přihlášky na workshop či jinou ojedinělou akci tanečního studia se částka nevrací, avšak po předchozí domluvě lze za sebe poslat náhradníka.

7. Slevy

 • „Více kurzů“ – Pokud si účastník kurzu zakoupí dva a více kurzů, bude mu při úhradě druhého a každého dalšího kurzu odečtena sleva 10 % z ceny každého dalšího kurzu.
 • „Student“ – Po předložení studentského průkazu má účastník kurzu nárok na slevu na vybraný kurz a to ve výši 5 % z celkové ceny kurzu.
 • „Kamarádka“ – Pokud účastník kurzu přivedete dalšího účastníka kurzu, bude mu poskytnuta sleva ve výši 10 % sleva na jeho vlastní kurz. Slevu „Kamarádka“ lze uplatnit pouze v případě, že do tanečního studia přivede účastník kurzu nového účastníka kurzu, který si zakoupí jakýkoliv celý kurz. Sleva bude akceptována pouze v případě, že nově přivedený účastník kurzu společně s přihláškou uvede jméno účastníka kurzu, na jehož doporučení přišel. Pokud onen doporučující účastník kurzu nebude uveden spolu s přihláškou nového účastníka kurzu, nelze tuto slevu uplatnit. Slevu je nutné nahlásit společně s rezervací a nelze ji uplatňovat zpětně. Slevy nelze kombinovat a sčítat s výjimkou slevy
 • „Kamarádka“ – Všechny výše popsané slevy se vztahují pouze na kurzy.
 • Cena u dětských kurzů je konečná. Na dětské kurzy nelze uplatňovat žádné slevy.
Pole Story Facebook Messenger